Tổng hợp một số thuật ngữ Marketing (Part 3)

web mien phi12 Tổng hợp một số thuật ngữ Marketing (Part 3)

Commercial : phim quảng cáo

 Advertisement (n): quảng cáo

Billboard (n): bảng quảng cáo lớn

Poster: áp phích quảng cáo

Campaign (n): chiến dịch quảng cáo

Slogan (n): câu khẩu hiệu

Copy-writer (n): người viết quảng cáo

Word-of-mouth (n): truyền miệng

Viral marketing (n): hình thức quảng cáo sử dụng social networks/ Internet để tạo hiệu ứng word-of-mouth.

Launch (n, v): Khai trương/ giới thiệu. Ex: the launch of a viral marketing campaign.

Eye-catching (adj): bắt mắt

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>