Tổng hợp một số thuật ngữ Marketing (Part 2)

noi dung khoa hoc email marketing Tổng hợp một số thuật ngữ Marketing (Part 2)

Brand personality – Cá tính của thương hiệu (nhân cách hóa: năng động, hào hiệp, lịch lãm, xinh đẹp, gần gủi…)

Brand preference – Những điều ưa thích về thương hiệu

Break-even analysis – Phân tích hoà vốn

Break-even point – Điểm hoà vốn

Buyer – Người mua

By-product pricing – Định giá bằng sản phẩm

Captive-product pricing – Định giá sản phẩm bắt buộc

Cash discount – Giảm giá vì trả tiền mặt

Cash rebate – Chiết khấu tiền mặt

Channel level – Cấp kênh

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>