Cách sử dụng từ “NEED” chuẩn xác

need coffee english teacher sticker r0fe63aa94e2545bca8a87073d6e1974d v9wth 8byvr 512 Cách sử dụng từ “NEED” chuẩn xác

Từ này đặc biệt hơn các từ khác ở chỗ, nó có thể đảm nhiệm 2 chức năng:
_ Làm ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT.
_ Làm ĐỘNG TỪ THƯỜNG.

1. NEED chỉ đóng vai trò là ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT ở trong CÂU NGHI VẤN hoặc CÂU PHỦ ĐỊNH hoặc có từ chỉ nghĩa phủ định. Nhớ nhé! chỉ trong 2 loại câu này thôi 

Ví dụ:
_ She needn’t meet him. (Cô không cần phải gặp hắn ta)
_ Need she meet Chuso? (Cô ta có cần gặp mặt Chuso không?)
_ I hardly need use English for my job. (Tôi hầu như không cần dùng tiếng Anh trong công việc). Hardly mang nghĩa phủ định (“hầu như không”)

2. NEED đóng vai trò như một động từ thường. Trong trường hợp này, NEED có các cấu trúc như:

_ Nếu chủ ngữ là người hoặc động vật (những vật thể sống), thì:
+ S + need + to V:
He needs to learn English. (Anh ấy cần phải học tiếng Anh)
I need to talk to you. (Anh cần nói chuyện với em)

_ Nếu chủ ngữ là vật (không phải là những vật thể sống), thì được viết dưới dạng Ving hoặc bị động
+ S + need + Ving = S + need + to + be + V (phân từ)
My computer needs repairing = My computer needs to be repaired.

_ Cấu trúc S + NEED + Danh từ = S +động từ tobe + in need of + Danh từ
Ví dụ: I need money = I am in need of money

_ Cấu trúc S + need have + V (phân từ) : Lẽ ra nên làm gì
You need have taken her back : Lẽ ra anh phải níu giữ cô ấy.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>